شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
حسن صياد
جناب هزراه! يه نگاهي به توهينهاتون تو مطالبتون بزنيد و بعد دم از آخرت بزنيد لطفاً. نكنه توهين به آقاي احمدي نژاد ثواب اخروي در پي داره؟!
mp3 player شوکر
احمد كامران قراملكي-2
رتبه 0
0 برگزیده
673 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احمد كامران قراملكي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top